TPL

Ligji për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit kerkon qe çdo automjet që qarkullon brenda territorit të Republikës së Shqipërisë duhet të jetë i pajisur me policën TPL (Sigurimi i Detyrueshëm i Mbajtësit të Mjetit Motorik për Përgjegjësinë Civile ndaj Palëve të Treta)

Ky sigurim përfshin mbulimin e shpenzimeve si pasojë e dëmeve materiale, shëndetësore dhe pasurore të shkaktuara ndaj palëve të treta, për shkak të qarkullimit të mjetit motorik të siguruar

Kasko

Siguracioni Kasko ofron mbulimet ne sigurim ne lidhur me humbjen ose demtimin e plote ose te pjesshem te mjetit motorik te siguruar si rezultat i rreziqeve te ndryshme.

Karton Jeshil

Është një sigurim i detyrueshëm i automjeteve me targa shqiptare që qarkullojnë jashtë Republikës së Shqipërisë.